Kancelaria Legalis - logo

Likwidacja spółki, postępowania likwidacyjne

Celem postępowania likwidacyjnego jest, zgodnie z kodeksem, zakończenie bieżącej działalności podmiotu, wypełnienie zobowiązań, ściągnięcie należności, spieniężenie mienia (tj. majątku trwałego oraz wyposażenia przedsiębiorstwa), a następnie podział ew. nadwyżki pomiędzy wspólników. W przypadku spółek prawa handlowego proces ten wymaga złożonej procedury, której zadaniem jest ochrona wierzycieli owych podmiotów gospodarczych.

Likwidacja spółki kapitałowej nie jest możliwa bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Ma on służyć zabezpieczeniu praw wierzycieli. Z obowiązku tego nie zwalnia brak zobowiązań. Dopiero po ogłoszeniu likwidacji spółki potencjalni wierzyciele mają prawo zgłosić swoje roszczenia. Ponadto wierzyciele, którzy nie zgłosili roszczeń w wyznaczonym terminie i nie byli spółce znani, mogą żądać należności z niepodzielonego majątku spółki.

Właścicielom spółek prawa handlowego oferujemy przeprowadzenie w pełni profesjonalnego procesu likwidacyjnego.

Likwidacja spółki jest prowadzona zgodnie z wymogami K.s.h., z poszanowaniem praw wierzycieli i trwa do momentu wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przyjęciu funkcji Likwidatora Spółki, a także sporządzeniu bilansu rozpoczęcia likwidacji i jego analizie, wraz z właścicielami, podejmujemy decyzję o:

 • kontynuowaniu rozpoczętego procesu likwidacji spółki,
 • złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną majątku dłużnika do Sądu Gospodarczego.

W czasie trwania procesu, jakim jest likwidacja spółki, jesteśmy gotowi przejąć kontrolne pakiety akcji i wziąć na siebie odpowiedzialność za losy likwidowanej spółki.

Co więcej, świadczone przez Kancelarię usługi obejmują:

 • Przygotowanie Sprawozdań Finansowych koniecznych w procesie likwidacji, a więc:
  • sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji,
  • bilans otwarcia na dzień, w którym wszczęto postępowanie likwidacyjne,
  • sprawozdanie finansowe kończące okres roku obrotowego,
  • sprawozdanie finansowe na dzień, w którym likwidacja została zakończona.
 • Przygotowanie i merytoryczna obsługa zgromadzeń wspólników, którzy zatwierdzają otwarcie procesu likwidacji spółki,
 • Przygotowanie oraz obsługa merytoryczna zgromadzeń wspólników, którzy zatwierdzają koniec procesu likwidacyjnego,
 • Dopełnienie niezbędnych formalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w rejestrze przedsiębiorców,
 • Poinformowanie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu podmiotu gospodarczego,
 • Przechowywanie dokumentacji przedsiębiorstwa po zakończeniu likwidacji przez okres czasu przewidziany przepisami prawa.

 

Okoliczności przewidziane w kodeksie uruchamiają postępowanie likwidacyjne, w rezultacie którego następuje wykreślenie spółki z rejestru. Jednym ze zdarzeń jest uchwała podjęta przez wspólników o rozwiązaniu spółki, jednak wymaga ona protokołu sporządzonego przez notariusza. Likwidacja spółki zostaje otwarta z dniem powzięcia uchwały dot. jej rozwiązania.

Na dzień otwarcia likwidacji powołani likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Pojęcie "bilans likwidacyjny" zastosowane zostało w k.s.h. Bilans zamknięcia (na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji) jest tu jednocześnie bilansem otwarcia (na dzień otwarcia likwidacji). Księgi rachunkowe należy zamykać na dzień poprzedzający dzień otwarcia procesu likwidacji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia, otwierać zaś - na dzień rozpoczęcia likwidacji w przeciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

 

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl