Kancelaria Legalis - logo

Optymalizacja podatkowa

Kryzys jest czynnikiem mobilizującym spółki do aktywnego poszukiwania źródeł oszczędności. Jednym z nich może być tzw. optymalizacja podatkowa, która przyczynia się do obniżenia obciążeń firmy, a także do poprawy jej wyników finansowych. By optymalizacja podatkowa była skuteczna, konieczne jest wypracowanie możliwie szczegółowej oraz zindywidualizowanej koncepcji.

Koncepcja optymalizacji podatkowej pozwala przedsiębiorcy poruszać się w granicach przepisów podatkowych, ograniczać ryzyko, a w konsekwencji generować spodziewane korzyści. Fundamentem dla koncepcji staje się analiza obowiązującego prawa stosowanego przez organy skarbowe, sądy administracyjne, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Warto zacytować tu Z. Radwańskiego, a mówiąc ściśle jego glosę do wyroku NSA:

„nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla fiskusa korzystny”. Należy zatem założyć, iż przedsiębiorca dysponuje pełną swobodą działania na jaką pozwalają mu ramy obowiązującego systemu podatkowego. System podatkowy oferuje bowiem wiele możliwości kształtowania obciążeń podatkowych, a kluczowe znaczenia ma tu oczywiście praktyczna znajomość prawa i wymagań stawianych przez fiskusa.

Optymalizacja podatkowa to proces u podstaw którego leży rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie rozwiązań dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Obniżenie obciążeń podatkowych związane jest często z formą bądź miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieją również rozwiązania, które mogą być wspólne dla większości przedsiębiorców.

Do rozwiązań, które wymagają poważniejszych i administracyjnych zmian w strukturze spółki bądź w strukturze jej działania można zaliczyć:

  • Zagraniczne spółki holdingowe – czyli spółki będące członkami UE bądź OECD z którymi Polska podpisała umowę mówiącą o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepisy podatkowe UE i OECD wyróżniają niskie stawki lub nawet zwolnienie z podatków dochodowych oraz podatku od dywidend czy zysków kapitałowych. Nie wydaje się, by planowane zmiany w zakresie umów o unikaniu podwójnego podatkowania były wynikiem wnikliwej analizy wszystkich tego rodzaju aktów zawartych przez Polskę. Przyszłe zmiany tyczą się jurysdykcji najpopularniejszych oraz najbardziej dostępnych dla szerokich kręgów podmiotów, co jednak nie oznacza, iż wprowadzenie zmian do umów z Luksemburgiem czy Cyprem zniesie możliwość międzynarodowego planowania podatkowego. Umowy te w dalszym ciągu będą zawierały instrumenty mogące przynieść korzyści polskim podatnikom. Pozostają również inne jurysdykcje mogące zaoferować przedsiębiorcą korzystne rozwiązania tak pod względem podatkowym, jak też ze względu na możliwości prowadzenia działalności.
  • Wymiany akcji, restrukturyzacje, połączenia czy aporty – dzięki harmonizacji przepisów dot. podatków bezpośrednich związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej, większa część transakcji majątkowych stała się neutralna podatkowo. Koniecznym warunkiem jest tu jednak właściwie zaplanowana transakcja wraz z analizą jej potencjalnych konsekwencji.
  • Restrukturyzacje, połączenia, aporty, wymiany akcji – dzięki związanej z wejściem do Unii Europejskiej harmonizacji przepisów dotyczących podatków bezpośrednich, większość transakcji majątkowych stała się neutralna podatkowo. Warunkiem koniecznym jest tutaj odpowiednie zaplanowanie transakcji i analiza jej potencjalnych konsekwencji.

 

Przy wyborze jakiegokolwiek z powyższych rozwiązań niezbędna jest szczegółowa analiza planowanych transakcji, a także otoczenia gospodarczego, w którym działa spółka. W przypadku sytuacji nietypowych, jak i zmian w orzecznictwie, zalecane jest również zwrócenie się do organów skarbowych z prośbą o indywidualną interpretację podatkową.

Utrudnieniem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest przede wszystkim skomplikowane ustawodawstwo, nie należy jednak zapominać, iż optymalizacja podatkowa jest możliwa dzięki wykorzystaniu przepisów na korzyść przedsiębiorcy.

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl