Kancelaria Legalis - logo

Postępowanie upadłościowe spółki

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotna cześć procesów rozwoju gospodarczego. Funkcją tego prawa jest sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktu interesów pomiędzy dłużnikami a wierzycielami. Celem podstawowym prawa upadłościowego i naprawczego jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Roszczenia wierzycieli mogą zostać zaspokojone poprzez realizacje układów sanacyjnego albo likwidacyjnego bądź w trybie egzekucyjno-likwidacyjnym za pośrednictwem syndyka masy upadłości.

Wyboru trybu postępowania upadłościowego dokonuje sąd upadłościowy wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym sentencję stanowi sposób prowadzenia postępowania. Wybór trybu uwarunkowany jest przesłankami ekonomicznymi i społecznymi, oraz poprzedzony jest analizą sytuacji finansowej i majątkowej upadłego. Konkluzja wynikająca z rzetelnej oceny potencjału gospodarczego lega u podstaw orzeczenia sądu w zakresie ogłoszenia upadłości oraz wyboru sposobu w jaki prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Podstawą ogłoszenia upadłości – zgodnie z art. 10 PUiN – staje się niewypłacalność dłużnika, a więc niewykonywanie przez niego zobowiązań finansowych przez okres co najmniej trzech miesięcy. Dłużnika uważa się również za niewypłacalnego w przypadku, gdy jego zobowiązania przekraczają wartość majątku (niezależnie od ich wykonywania w danym terminie) – art. 12 ust. 1 PUiN.

Oddalenie wniosku możliwe jest również, gdy opóźnienie w zobowiązaniach nie przekracza okresu trzech miesięcy oraz nie wykazuje charakteru trwałego, a suma zobowiązań nie przekracza 10% bilansowej wartości spółki dłużnika.

Prowadzimy pełną obsługę spółek prawa handlowego w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, zarówno na rzecz podmiotów mających problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników będących w zwłoce.

Obsługa obejmuje w szczególności:

  • całościową analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością,
  • przygotowanie wniosku dot. sądowego otwarcia procesu, jakim jest postępowanie upadłościowe spółki (sporządzamy i weryfikujemy dokumenty na potrzeby postępowania, przygotowujemy oświadczenia i wykazy, jak również wnioski dot. prawa naprawczego i upadłościowego),
  • doradztwo w obrębie ochrony interesów Klienta, któremu zagraża upadłość spółki,
  • objęcie zarządu dłużnika poprzedzające złożenie wniosku o wszędzie postępowania upadłościowego, a także na czas jego trwania,
  • przejęcie pakietu właścicielskiego akcji bądź udziałów spółki poprzedzające złożenie wniosku w sprawie otwarcia postępowania upadłościowego, w czasie postępowania sądowego lub też po jego umorzeniu,
  • wszczęcie, jak i prowadzenie procesu, jakim jest postępowanie upadłościowe – zarówno z wniosku podmiotu mającego problem z terminową spłatą zobowiązań, wierzycieli, osób w ich organach, jak również wierzycieli,
  • doradztwo dla osób zasiadających w organach podmiotu, któremu zagraża upadłość bądź osób w stosunku do których ogłoszono upadłość spółki,
  • prowadzenie postępowania przeciw osobom, które zasiadają w organach spółki zagrożonej upadłością lub osób, wobec których została ogłoszona upadłość spółki,
  • doradztwo w obrębie nabywania przedsiębiorstwa bądź też jego składników w perspektywie prowadzonego postępowania upadłościowego.

 

Nie musisz samodzielnie przeprowadzać swojej spółki przez sądowe postępowanie upadłościowe. Powierz naszej Kancelarii to kłopotliwe i trudne zadanie. Oferujemy nasze bogate i wieloletnie doświadczenie. Podchodzimy realistycznie do bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki nie obciążeni inklinacjami właścicielskimi.

Wykonanie: Aginus
Do góry ▲
Kancelaria Legalis spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
ul. F.M. Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
sekretariat: tel. +48 22 290 23 32 :: e-mail: sekretariat@kancelaria-legalis.pl